Facebook ikonka prawy margines

Wielokulturowość

,
Wielokulturowość

Patrick Savidan: Wielokulturowość. – Warszawa 2012.


Mieszanie się społeczeństw,  migracje czy wreszcie proces przemieszczania się,  trwa od zawsze. Tendencje homogenizacji i kulturowej unifikacji stają się jednak realnym zagrożeniem. Fakt przyjęcia przez UNESCO konwencji w sprawie ochrony i promowania różnorodności kulturowej, pozwala na jej poszanowanie i postrzeganie jako dziedzictwa narodowego. Rozpowszechnienie się modelu wielokulturowości w dobie globalizacji, wywołuje ciągłą debatę i rewizję poglądów. Ta problemowa idea nie jest nowa, ale  wobec zasadniczych opiniotwórczych różnic, wywołuje potrzebę odnowienia współczesnego pojmowania jej modelu. Autor  przygląda się  z punktu widzenia filozoficzno-socjologicznego tej debacie.

Książka dostępna w Czytelni Głównej.